НД ТЗІ 2.7-011-2012

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА ОБ’ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ

 

 

1        Сфера застосування

Цей нормативний документ системи технічного захисту інформації (НД ТЗІ) встановлює загальні вимоги до розробки, змісту, оформлення та погодження Методик виявлення закладних пристроїв, як документів, що визначають методи (способи) та порядок проведення робіт з виявлення закладних пристроїв.

Вимоги цього НД ТЗІ є обов’язковими для суб’єктів господарювання, які надаватимуть послугу з виявлення закладних пристроїв за ліцензією, та державних органів, які здійснюватимуть діяльність з виявлення закладних пристроїв за дозволом, а також для замовників (організацій-замовників) цієї послуги.

2        Нормативні посилання

У цьому НД наведено посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”;

ДСТУ 3396.2-97 Технічний захист інформації. Терміни та визначення;

НД ТЗІ 1.6-002-03 Правила побудови, викладення, оформлення та позначення нормативних документів системи технічного захисту інформації;

Положення про дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, затверджене наказом ДСТСЗІ СБУ від 22.02.2002 № 9, зареєстроване Міністерством юстиції України 13.03.2002 за № 245/6533.

3        Визначення

У цьому НД використано такі терміни та визначення:

візуальне обстеження (візуальний пошук) – різновид фізичного пошуку, який містить безпосередній (та/або за допомогою візуально-оптичних та освітлювальних засобів та пристроїв) візуальний огляд будівельних, огороджувальних та оздоблювальних конструкцій (матеріалів), меблів, предметів інтер’єру, сувенірів, технічних засобів, їх комунікацій тощо, які встановлені (розміщені) на об’єкті інформаційної діяльності, з метою виявлення та аналізу “підозрілих” місць, де можуть бути встановлені закладні пристрої, виявлення закладних пристроїв або їх демаскувальних ознак;

діяльність (надання послуги) з виявлення закладних пристроїв – проведення пошукових дій з виявлення технічних каналів витоку інформації, що утворюються за рахунок використання закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності;

закладний пристрій – потай встановлений на об’єкті інформаційної діяльності технічний засіб негласного отримання інформації, який створює загрозу її витоку;

легенда прикриття робіт з виявлення закладних пристроїв – призначені для маскування (прикриття) факту проведення робіт з виявлення закладних пристроїв, спеціально підготовлені та впроваджені (доведені до відома визначених співробітників замовника), зовнішньо правдоподібні дезінформуючі відомості про виконавців робіт та їх діяльність;

методика виявлення закладних пристроїв – документ, який встановлює методи (способи, прийоми) та порядок дій з виявлення та локалізації закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності та містить інші дані, що необхідні для проведення робіт з виявлення закладних пристроїв;

спеціальний захисний знак – знак (голограма, клейка стрічка, саморуйнівна плівка, мітка, речовина, пломба тощо), що встановлюється (наноситься) на предмет з метою контролю несанкціонованого доступу до нього шляхом визначення оригінальності і цілісності цього знака візуальним, інструментальним або іншим способом;

фізичний пошук – прослуховування з метою виявлення сторонніх акустичних сигналів на об’єкті інформаційної діяльності, візуальний огляд, прощупування та розбирання (за необхідності) будівельних, огороджувальних та оздоблювальних конструкцій (матеріалів), меблів, предметів інтер’єру, сувенірів, технічних засобів, ліній зв’язку, пожежної та охоронної сигналізації, інших комунікацій тощо, які встановлені (розміщені) на об’єкті інформаційної діяльності, з метою встановлення та аналізу “підозрілих” місць, де можуть бути встановлені закладні пристрої, виявлення закладних пристроїв або їх демаскувальних ознак.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у вказаних вище нормативно-правових актах і нормативних документах.

4        Позначення та скорочення

ДСТУ

– Державний стандарт України;

ЗП

– закладний пристрій;

НД

– нормативний документ;

НД ТЗІ

– нормативний документ системи технічного захисту інформації;

НПА

– нормативно-правовий акт;

ОІД

– об’єкт інформаційної діяльності;

СЗЗ

– спеціальний захисний знак;

ТЗІ

– технічний захист інформації.

5        Загальні положення

5.1        Цей НД ТЗІ є методичною основою для розробки, оформлення та погодження Методики виявлення закладних пристроїв.

5.2        Методика виявлення закладних пристроїв (далі – Методика) розробляється суб’єктами господарювання, які надаватимуть послугу з виявлення закладних пристроїв за ліцензією, та державними органами, які здійснюватимуть діяльність з виявлення закладних пристроїв за дозволом, (далі – виконавці робіт) та оформлюється з дотриманням вимог           НД ТЗІ 1.6-002-03.

5.3        При розробленні та оформленні Методики слід використовувати загальнотехнічну термінологію та термінологію, визначену у ДСТУ 3396.2-97, наведених НПА та НД ТЗІ.

5.4        Методика погоджується з Адміністрацією Держспецзв’язку.

6        Загальні вимоги до змісту Методики

6.1        Методика має містити такі розділи:

1       Сфера застосування.

2       Нормативні посилання.

3       Визначення (за необхідності).

4       Позначення та скорочення.

5       Загальні положення.

6       Етапи та види робіт з виявлення закладних пристроїв.

7       Методики виконання робіт з виявлення закладних пристроїв.

8       Матеріально-технічне та інше забезпечення робіт з виявлення закладних пристроїв.

9       Порядок дій у разі виявлення закладних пристроїв.

10    Документи, які мають бути оформлені при проведенні та за результатами робіт з виявлення закладних пристроїв.

6.2        При розробленні Методики залежно від складності та обсягу робіт можна уточнювати зміст розділів, вводити нові, виключати (за умови викладення їх змісту в інших розділах) чи об’єднувати розділи.

6.3        Методика за змістом має визначати конкретні способи (методи) та порядок виявлення ЗП, а також містити перелік видів і демаскувальні ознаки ЗП, перелік технічних засобів, приладів та обладнання матеріально-технічного та іншого забезпечення робіт з виявлення ЗП та методики (інструкції) з особливостей застосування цих засобів та приладів при виявленні ЗП, перелік документів, які мають бути оформлені при проведенні та за результатами робіт з виявлення ЗП. Методика не повинна містити загальнотеоретичних і довідникових матеріалів щодо ЗП і способів (методів) їх виявлення, а також загальних матеріалів інструкцій з експлуатації технічних засобів і приладів.

6.4        Методика не рідше ніж один раз на 5 років має переглядатися розробником з метою оцінки її відповідності чинному законодавству України, НПА та НД ТЗІ, а також рівню розвитку науки і техніки стосовно ЗП і методів (способів) їх виявлення.

За результатами перегляду розробник має прийняти рішення щодо можливості подальшого використання Методики без змін (або про необхідність внесення змін, або про доцільність її скасування) та на останньому аркуші Методики зробити відмітку про її перегляд (вказати дату перегляду та прийняте рішення). Відмітка засвідчується підписом керівника (уповноваженою особою) виконавця робіт та скріплюється печаткою.

7        Зміст розділів Методики

7.1          Розділ 1 “Сфера застосування” визначає сферу застосування документа, тобто встановлює (уточнює) об’єкт та сферу дії документа. У розділі застосовуються формулювання “Цей документ встановлює …”, “Цей документ визначає …”, “Положення цього документа поширюються на …”, “Положення цього документа використовуються під час …”, “Вимоги цього документа є обов’язковими при …” тощо.

7.2          У розділі 2 “Нормативні посилання” наводиться перелік нормативно-правових актів і нормативних документів, на які далі по тексту документа є посилання. Перелік починається словами: “У цьому документі є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:”.

7.3         У розділі 3 “Визначення” наводяться визначення, необхідні для встановлення чи уточнення термінів і понять, що використовуються у цьому документі. Перелік визначень починається словами: “У цьому документі використано такі терміни та визначення:”. Терміни з їх визначеннями наводяться в алфавітному порядку. Розділ закінчується словами: “Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у вказаних вище нормативно-правових актах і нормативних документах”. За необхідності в останньому реченні вказуються також ДСТУ (із зазначенням їх класифікаційних номерів), в яких наведені визначення термінів і понять, що використовуються у цьому документі.

7.4         У розділі 4 “Позначення та скорочення” наводиться перелік позначень і скорочень, що застосовуються в цьому документі. Перелік позначень починається словами: “У цьому документі використано такі позначення та скорочення:”. Позначення та скорочення з їх поясненнями наводяться в алфавітному порядку.

7.5         У розділі 5 “Загальні положення” наводяться:

–      мета й основні завдання з надання послуги або виконання робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД;

–      класифікований перелік видів і демаскувальні ознаки закладних пристроїв несанкціонованого отримання інформації. Види ЗП визначаються (класифікуються) за такими ознаками: вид інформації, що перехоплюється, вид датчика перехоплення інформації, спосіб передачі перехопленої інформації, вид сигналу передачі перехопленої інформації, час (період) роботи, спосіб живлення, спосіб встановлення, можливість (наявність) камуфляжу тощо.

7.6         У розділі 6 “Етапи та види робіт з виявлення закладних пристроїв” наводяться етапи, за якими здійснюється виявлення закладних пристроїв, та види робіт (дій, прийомів, операцій) по кожному етапу, а також наводяться посилання (пункти розділу 7 Методики) на відповідні методики виконання цих робіт (таблиця 1).

Таблиця 1

№ з/п

Етапи робіт з виявлення закладних пристроїв

Види (найменування) робіт

(дій, прийомів, операцій) з виявлення закладних

пристроїв

Пункти розділу 7 Методики, в яких визначено відповідні методики виконання робіт (дій, прийомів, операцій)

1

2

3

4

7.6.1         Рекомендовані етапи робіт з виявлення закладних пристроїв:

–        підготовчий етап;

–        основний етап (комплексна спеціальна перевірка);

–        заключний етап.

7.6.2         Підготовчий етап має містити:

–        обстеження ОІД (вивчення та попередній огляд);

–        визначення заходів і способів з активації ЗП і вимог до тестових сигналів, вибір (розробку) тестових сигналів;

–        вибір технічних засобів, приладів та обладнання, необхідних для проведення робіт;

–        розробку плану проведення робіт, у тому числі (за необхідності здійснення прихованого виявлення ЗП) розробку легенди прикриття робіт з виявлення ЗП (план проведення робіт розробляється виконавцем робіт спільно із замовником);

–        попередній аналіз радіочастотної обстановки (в тому числі, за можливості, випромінювань в оптичному діапазоні частот) за межами (в оточенні) ОІД;

–        розподіл сил пошукової групи, технічних засобів, приладів та обладнання за місцем і часом проведення робіт.

7.6.3         Основний етап має містити:

–        заходи з активації ЗП, що, можливо, встановлені на ОІД;

–        заходи з виявлення прихованих систем відеоспостереження;

–        аналіз (контроль) радіочастотної обстановки в межах ОІД (у тому числі випромінювань в оптичному діапазоні частот) та ідентифікацію виявлених сигналів;

–        заходи з локалізації виявлених на ОІД джерел радіовипромінювання;

–        пошук ЗП, встановлених (підключених) на проводових (дротових) комунікаціях, що розташовані на ОІД (проходять через ОІД);

–        пошук ЗП методами неруйнівного контролю (за допомогою нелінійних локаторів, металошукачів, рентгенівських комплексів, тепловізорів, ультразвукових та інших приладів неруйнівного контролю);

–        пошук ЗП, встановлених на (у) будівельних, огороджувальних та оздоблювальних конструкціях (матеріалах), меблях, предметах інтер’єру, сувенірах, технічних засобах тощо, які розміщені на ОІД, шляхом визначення оригінальності і цілісності СЗЗ і візуального обстеження (візуальний пошук), розбирання та огляду (фізичний пошук); заходи з верифікації “підозрілих” місць на ОІД методами руйнівного контролю.

7.6.4         Заключний етап має містити:

–        оброблення результатів пошуку ЗП;

–        встановлення СЗЗ (за необхідності);

–        оформлення акта (звіту) за результатами робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД.

7.7         У розділі 7 “Методики здійснення робіт з виявлення закладних пристроїв” наводяться методики (методи, прийоми, способи здійснення та порядок) проведення робіт, дій, операцій, що визначені у таблиці 1.

7.8         У розділі 8 “Матеріально-технічне та інше забезпечення проведення робіт з виявлення закладних пристроїв” наводяться:

–       склад технічних засобів, приладів та обладнання, що використовуватимуться при проведенні робіт з виявлення ЗП і забезпечать повний комплекс виконання цих робіт, а також наводяться посилання (пункти розділу 7 Методики) на відповідні методики виконання робіт з виявлення ЗП, за якими передбачається використання технічного засобу, приладу, обладнання (таблиця 2);

Таблиця 2

№ з/п

Найменування

та позначення технічних засобів, приладів, обладнання

Тип

технічного засобу, приладу, обладнання

Пункти розділу 7 Методики, в яких визначено методики виконання робіт, за якими передбачається використання технічного засобу, приладу, обладнання

1

2

3

4

–       особливості порядку підготовки і використання технічних засобів, приладів та обладнання при проведенні робіт з виявлення закладних пристроїв (крім загальних матеріалів інструкцій з експлуатації технічних засобів і приладів);

–       заходи, що забезпечують техніку безпеки проведення робіт з виявлення закладних пристроїв (пожежна, радіаційна, електробезпека, безпека висотних робіт тощо) та охорону праці.

7.9         У розділі 9 “Порядок дій у разі виявлення закладних пристроїв” вказується порядок дій у разі виявлення закладних пристроїв, який визначений:

–  Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації – для ліцензіатів у галузі ТЗІ;

–  законодавством України – для державних органів, які мають дозвіл на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб.

7.10           У розділі 10 “Документи, які мають бути оформлені при проведенні та за результатами робіт з виявлення закладних пристроїв” наводиться перелік документів, які необхідно оформити при проведенні та за результатами робіт з виявлення закладних пристроїв, зокрема:

–       план проведення робіт з виявлення закладних пристроїв (на конкретному ОІД), у тому числі легенду прикриття робіт з виявлення ЗП (додаток А);

–       акт (звіт) за результатами проведення робіт з виявлення закладних пристроїв (додаток Б).

7.11           За наявності на ОІД комплексу ТЗІ факт проведення робіт з виявлення закладних пристроїв має відображатися у паспорті на комплекс ТЗІ (паспорті на ОІД) та засвідчуватися підписом керівника виконавця робіт і печаткою.

8        Загальні вимоги до оформлення Методики

8.1        Методика повинна мати титульний лист та основний текст.

8.2        Титульний лист Методики (додаток В) друкується на окремому аркуші.

8.3        Основний текст Методики друкується на листах формату А4 з одного боку.

8.4        Методика підписується на останньому аркуші співробітником (-ами) суб’єкта господарювання, який здійснюватиме діяльність з виявлення закладних пристроїв за ліцензією, або органу, який здійснюватиме таку діяльність за дозволом.

8.5        Затверджену Методику допускається коригувати, вносити до неї зміни, при цьому у записах не допускається проводити підчищення. При коригуванні попередній запис має бути закреслений і поруч зроблено новий, що засвідчується в установленому порядку. Зміни оформлюються у вигляді доповнень до Методики, які погоджуються і затверджуються за таким самим порядком, як Методика. За наявності погоджених і затверджених доповнень робиться відповідний запис на титульному листі Методики.

У доповненні до Методики вказується причина внесення змін до Методики та наводяться номери і назви розділів (пунктів) Методики, які змінюються (замінюються) або доповнюються, а також надається текст змін, що вносяться.

Зміни до Методики вносяться у разі:

−        змін вимог НПА та НД ТЗІ, що стосуються виявлення ЗП;

−        змін складу технічних засобів, приладів та обладнання, що зазначені у розділі 8 “Матеріально-технічне та інше забезпечення проведення робіт з виявлення закладних пристроїв” Методики;

−        змін концепції, методів і способів виявлення ЗП;

−        змін класифікації ЗП (поява нових типів ЗП тощо) та їх демаскувальних ознак;

−        інших змін, що стосуються ЗП та їх виявлення.

9        Порядок погодження Методики

9.1         Відповідним чином оформлена та підписана Методика у 2-х примірниках надсилається на погодження до Адміністрації Держспецзв’язку.

9.2         Після погодження обидва примірники Методики Адміністрація Держспецзв’язку повертає розробнику.

9.3         Розробник у місячний термін після погодження Методики затверджує обидва примірники Методики та надсилає другий примірник (погоджений та затверджений) до Адміністрації Держспецзв’язку.

 

 

Заступник директора ДТЗІ

Адміністрації  Держспецзв’язку                                                                                 О.С. Зубрицький
ДОДАТОК  А

ФОРМА ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ВИЯВЛЕННЯ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ

(РЕКОМЕНДОВАНА)

 

Титульний лист Плану 

Гриф обмеження доступу

Прим. № ___

 

ПОГОДЖЕНО

 

_______________________________________

(посада відповідальної за ТЗІ особи організації-замовника, підпис, ініціали, прізвище)

 

____. ____. 20____

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

______________________________________

(посада керівника організації-замовника, підпис, ініціали, прізвище)

 

____. ____. 20____

М.П.

 

  

 

ПЛАН

проведення робіт з виявлення закладних пристроїв

 

на (в)

(назва ОІД, де проводитимуться роботи, назва організації-замовника, до якої належить ОІД, адреса організації-замовника)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

______________________________________

(посада керівника організації-виконавця робіт, підпис, ініціали, прізвище)

 

____. ____. 20____

М.П.

 

 

 
   

 

 

(місто, де зареєстрований виконавець робіт, і рік затвердження Плану)

 

Зміст Плану

 1. Мета й основні завдання проведення робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД.
 2. Термін проведення робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД.
 3. Спосіб проведення робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД (відкритий або прихований).
 4. Склад пошукової групи.
 5. Технічні засоби, прилади та обладнання (пошукова апаратура) для проведення робіт з виявлення закладних пристроїв (надається відповідний перелік із зазначенням заводських номерів).
 6. Тестові сигнали активації закладних пристроїв (надається перелік видів необхідних тестових сигналів).
 7. Заплановані роботиз виявлення закладних пристроїв на ОІД (відповідно до пп. 7.6.3 та 7.6.4).

Таблиця 1

№ з/п

Етапи, види (найменування) робіт (дій, прийомів, операцій) з виявлення закладних пристроїв

Терміни та тривалість проведення робіт

Кількість осіб, що виконуватимуть роботи

Технічні засоби, прилади, обладнання та тестові сигнали, що необхідні для проведення робіт

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

 1. Перелік будівельно-конструкторської, технічної та іншої документації, необхідної для проведення робіт з виявлення закладних пристроїв.
  1. Спеціальні захисні знаки (за умов їх застосування).

Вказується тип спеціальних захисних знаків (голограма, клейка стрічка, саморуйнівна плівка, мітка, речовина, пломба тощо) та групи об’єктів, на які їх планується нанести (технічні засоби, предмети інтер’єру тощо).

 1. Легенда прикриття робіт з виявлення закладних пристроїв.

Легенда складається у довільній формі.

За змістом легенда має визначати:

1) заходи (елементи) прикриття:

–       появи співробітників пошукової групи, що мають завдання провести попереднє вивчення і огляд ОІД;

–       доставки та зберігання технічних засобів, приладів та обладнання (пошукової апаратури), порядку їх періодичного внесення на (винесення з) ОІД;

–       діяльності групи на всіх етапах робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД;

2) лінію поведінки співробітників пошукової групи;

3) способи (методи) маскування заходів з активації ЗП;

4) способи (методи) маскування роботи технічних засобів, приладів та обладнання при проведенні робіт з виявлення ЗП;

5) способи і визначений час доведення заходів (елементів) легенди прикриття до відома визначених співробітників замовника робіт з виявлення ЗП (до персоналу ОІД, де здійснюватимуться роботи з виявлення ЗП).

З урахуванням різноплановості робіт і заходів, що потребують прикриття, легендування кожного з них може здійснюватися окремо. При цьому легенди прикриття мають не суперечити одна одній.

Легенда прикриття має бути правдоподібною та природно вписуватися у характер функціональної діяльності на ОІД, де проводяться роботи з виявлення ЗП, та мати мінімальний деструктивний вплив на цю діяльність.

На останньому аркуші План підписується співробітником(-ами) суб’єкта господарювання, який здійснюватиме діяльність з виявлення закладних пристроїв за ліцензією, або державного органу, який здійснюватиме таку діяльність за дозволом.

 

ДОДАТОК  Б

ФОРМА АКТА (ЗВІТУ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ВИЯВЛЕННЯ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ

(РЕКОМЕНДОВАНА)

 

Титульний лист Акта (звіту)

Гриф обмеження доступу

Прим. № ___

 

ПОГОДЖЕНО

 

_______________________________________

(посада відповідальної за ТЗІ особи організації-замовника, підпис, ініціали, прізвище)

 

____. ____. 20____

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

______________________________________

(посада керівника організації-замовника, підпис, ініціали, прізвище)

 

____. ____. 20____

М.П.

 

 

 

 

 

АКТ

за результатами проведення робіт з виявлення закладних пристроїв

 

на (в) (назва ОІД, де проводились роботи, назва організації-замовника, до якої належить ОІД, адреса організації-замовника)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

______________________________________

(посада керівника організації-виконавця робіт, підпис, ініціали, прізвище)

 

____. ____. 20____

М.П.

 

 

 

(місто, де зареєстрований виконавець робіт, і рік затвердження Акта)

 

Зміст Акта

 1. Підстави та терміни проведення робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД

(на підставі_______________________________________________________________________________

(договір, наказ, розпорядження, інструкція тощо)

у період з _______________  по  _______________ були проведені роботи з виявлення

 

закладних пристроїв на об’єкті інформаційної діяльності _______________________________________________________________________________,

(назва організації-замовника, до якої належить ОІД)

 

що знаходиться за адресою: ______________________________________________________________________________ ).

(адреса, де розташований ОІД)

 1. Приміщення (тощо) об’єкта інформаційної діяльності, де проводились роботи з виявлення закладних пристроїв (надається назва приміщень та їх стисла характеристика: призначення, поверх розташування, розміщення вікон і дверей, опис суміжних приміщень тощо).
 2. Мета й основні завдання проведення робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД.
 3. Спосіб проведення робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД (вказується спосіб: відкритий або прихований).
 4. Склад пошукової групи.
 5. Технічні засоби, прилади та обладнання (пошукова апаратура), що застосовувалися при проведенні робіт з виявлення закладних пристроїв (надається відповідний перелік із зазначенням заводських номерів).
 6. Тестові сигнали активації закладних пристроїв (надається перелік тестових сигналів, які застосовувалися при проведенні робіт з виявлення закладних пристроїв).
 7. Перелік робіт з виявлення закладних пристроїв, що проведені на ОІД, та їх результати.
 8. Перелік предметів, на які нанесено спеціальні захисні знаки (надається перелік предметів із зазначенням, які спеціальні захисні знаки на них нанесено). У разі значної кількості предметів, на які було нанесено спеціальні захисні знаки, їх перелік доцільно оформляти у вигляді додатка до Акта.
 9. Результати робіт з виявлення закладних пристроїв на ОІД (надається загальний висновок щодо невиявлення (або виявлення) закладних пристроїв на ОІД. У разі виявлення закладних пристроїв вказується приміщення, місце та спосіб впровадження закладного пристрою, його функціональне призначення, тип, технічні характеристики, демаскувальні ознаки, спосіб (метод) виявлення тощо).
 10. Заходи, що запроваджені стосовно виявлених закладних пристроїв (вказується коли і в який спосіб повідомлено СБУ про виявлені закладні пристрої, коли нейтралізовано відповідні канали витоку інформації, коли надіслано до Адміністрації Держспецзв’язку відомості про факти виявлення закладних пристроїв і виконання дій щодо повідомлення СБУ).

На останньому аркуші Акт підписується керівником та членами пошукової групи, що виконувала роботи з виявлення закладних пристроїв.

 

ДОДАТОК  В

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА МЕТОДИКИ

 

Гриф обмеження доступу

Прим. № ___

 

ПОГОДЖЕНО

 

_______________________________________

(посада керівника Держспецзв’язку,       підпис, ініціали, прізвище)

 

 

____. ____. 20____

М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

______________________________________

(посада керівника суб’єкта господарювання або органу, який здійснюватиме діяльність з виявлення закладних пристроїв за дозволом, підпис, ініціали, прізвище)

____. ____. 20____

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА

виявлення закладних пристроїв

 

 

(назва суб’єкта господарювання або органу, який здійснюватиме діяльність

з виявлення закладних пристроїв за дозволом)

 

 

 

Діє з доповненням   ________________________________________________

(номер доповнення, дата)

 

 

 

(місто, де зареєстрований виконавець робіт, і рік затвердження Методики)