ТПКО - 95

Тимчасове положення про категоріювання об'єктів

 

Чинний від 1995-08-01

1. Галузь застосування

Цей нормативний документ призначений для організації робіт з категоріювання об'єктів. Положення цього документа тимчасово поширюються на центральні і місцеві органи державною виконавчою влади, органи виконавчої влади Автономною Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів та їх органи, на військові частини всіх військових формувань, на підприємства, установи й організації всіх форм власності, представництва України за кордоном і громадян, яки володіють, користу­­­ются та розпоряджаються інформацією з обмеженим доступом.

Власники (користувачі) конфіденційної інформації, що не є власністю держави, положення цього документа застосовують на свій розсуд.

Змини заходив, виконаних раніше відповідно до вимог керівних документів Держтехкомісії СРСР, не потрібно.

 

2. Нормативні посилання

Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.94 р. N 632.

 

3.Терміни та визначення

У цьому документи використовуються визначення, що відповідають наведеним у Положенні про технічний захист інформації в Україні.

 

4. Загальні положення

4.1 Категоріюванню підлягають об'єкти, в яких обговорюється, мається, пересилається, приймається, перетворюється, накопичується, обробляється, відображається й зберігається (дали - циркулює) інформація з обмеженим доступом (ізОД).

4.2 До об'єктив, що підлягають категорiюванню, відносяться: - автоматизовані системи (АС) й засоби обчислювальною техніки (ЗОТ), що діють й проектуються; - технічні засоби, яки призначені для роботи з ізОД й не відносяться до АС, за винятком тих, що засновані на криптографічних методах захисту; - приміщення, призначені для проведення нарад, конференцій, обговорень тощо з використанням ізОД; - приміщення, в яких розміщені АС, ЗОТ, інші технічні засоби, призначені для роботи з ізОД, у тому числи й основані на криптографічних методах захисту.

4.3 Категоріювання проводиться з метою вживання обгрунтованих заходив щодо технічного захисту ізОД, яка циркулює на об`єктах, вид витоку каналами побічних електромагнiтних випромінювань й наводок, а також акустичних (вiброакустичних) полив.

4.4 Установлюються чотири категорії об'єктів залежно вид правового режиму доступу до інформації, що циркулює в них:

- до першою категорії відносяться об'єкти, в яких циркулює інформація, що містить відомості, яки становлять державну таємницю, для якою встановлено гриф секретності "особливої важливості";

- до другою категорії відносяться об’єкти, в яких циркулює інформація, що містить відомості, яки становлять державну таємницю, для якою встановлено гриф секретностi "цілком таємно";

- до третьою категорії відносяться об'єкти, в яких циркулює інформація, що містить відомості, яки становлять державну таємницю, для якою встановлено гриф секретностi "таємно", а також інформація, що містить відомості, яки становлять іншу передбачену законом таємницю, розголошення якою завдає шкоди особи, суспільству й держави;

- до четвертою категорії відносяться об'єкти, в яких циркулює конфіденційна інформація.

 

5 Порядок проведення робіт з категоріювання об'єктів

5.1 Відповідальність за проведення робіт з категорiювання об'єктів несуть керівники центральних й місцевих органів державною виконавчою влади, органів виконавчою влади Автономною Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів та їх органів, військових частин всіх військових формувань, підприємств, установ й організацій всіх форм власності, представництв України за кордоном (дали - організації) й громадяни, у виданні яких знаходяться відповідні об`єкти.

5.2 Для проведення робіт з категорiювання об`єктів наказом керівника організації призначається комісія. У наказі відбивається мета створення комісії, її склад, об'єкти, що підлягають категоріюванню, строки подання результатів.

5.3 Комісія з категорiювання визначає:

- вищий гриф секретності інформації, що циркулює на об'єкти;

- підставу для категоріювання (первинне, планове, у зв`язку зі змінами).

За результатами роботи комісію складаються акти довільною форми, в яких наводяться зазначені відомості, раніше встановлена категорія та прийняте рішення про категоріювання. Акти затверджуються керівником організації. Під час проведення робіт з категоріювання об`єктів, на яких циркулює інформація, що містить державну таємницю, враховуються додаткові вимоги, викладені у додатку. У цьому випадку комісією складаються акти за формою, наведеною у додатку.

5.4 Акти категорiювання об`єктів з підставою для планування й проведення заходив щодо технічного захисту IзОД відповідно до вимог Положення про технічний захист інформації в Україні та інших чинних нормативно-методичних документів.

5.5 Повторне категоріювання об'єкта проводиться у такому ж порядку у випадку змини вищого грифа секретностi інформації, що циркулює на об'єкті, і (або) умов розміщення технічних засобів, але не рідше одного разу в 5 років.

Повторне категоріювання об'єкта, на якому циркулює інформація, що містить державну таємницю, проводиться також у випадку змини додаткових чинників, викладених у додатку.

5.6 Перелики об`єктив із зазначенням присвоєних категорій подаються за підпорядкованістю до структурних підрозділів технічного захисту інформації центральних і місцевих органів державною виконавчою влади, органів виконавчою влади Автономною Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів.